นักศึกษา
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุสภา