โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555
ลำดับที่
โครงการบริการวิชาการ
งบประมาณ/จำนวนเงิน
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1
อบรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
แผ่นดิน/40,000
21-22 เม.ย. 2555
ดร.สุภัทรา คงเรือง
2
อบรมวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่เด็กปฐมวัย
แผ่นดิน/28,000
ก.พ.55
อ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
3
อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Flash
แผ่นดิน/35,000
เม.ย.-พ.ค2555
ผ.ศ.สุวิทย์ ไวยกุล
4
อบรมการทำโครงงานคณิตศาสตร์
แผ่นดิน/30,000
23-24 มิ.ย. 2555
อ.เย็นใจ สุวานิช
5
อบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
แผ่นดิน/30,000
25-26 เม.ย. 2555
ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
6
อบรมเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น พ.ศ.2551
แผ่นดิน/30,000
พ.ค.-ก.ค.2555
อ.สุนทร โภฌงค์
7
โครงการจัดการความรู้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผ่นดิน/30,000
เม.ย. 2555
ดร.พรเทพ รู้แผน
8
พัฒนางานด้านการศึกษา"เรื่องการประยุกต์แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สร้างสื่อการสอนเด็กพิเศษ"
แผ่นดิน/28,000
ก.ค.2555
อ.พัชนีและดร.วริสรา
9
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แผ่นดิน/28,000
2 ก.พ.-27 มี.ค.2555
อ.วัชรินทร์ เสมามอญ
10
โครงการตามพระราชดำริ
แผ่นดิน/281,000
เม.ย. 2555
ผศ.บุญไท เจริญผล