เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนา เรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้และการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (Learning Reform and Education for International Understanding) ให้กับครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนสาธิตมัธยม  โดยมี อาจารย์ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนสาธิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English