เมื่อวันที่ 23–24 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการสร้างสื่อปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ณ ห้องประชุมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง และ อาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในการสร้างสื่อ เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนเชิงวิชาการ Professional Learning community PLC. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไป coach ให้กับเพื่อนครูและพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย

 

 

Thai English