ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานและการออกแบบการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อให้ครูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ และดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English