ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมจิตตปัญญา : ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) และโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทรา คงเรือง อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ และอาจารย์วรวุฒิ ธาราวุฒิ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 602 อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English