วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนให้นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไร” ให้กับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 จำนวน 70 คน เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนไทยกล้าพูดภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรกมล มีเพียร อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากโครงการ eng24 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English