ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และประถมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Stem ไปประยุกต์ใช้ในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์พัชราภร พูลบุญ และอาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English