เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา ให้กับครูที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่เข้าโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศศิธร เขียวกอ อาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี ดร.สุภัทรา คงเรือง และดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English