ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้บูรณาการโครงการฐานวิจัยบนฐานจิตตปัญญาศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 55 คน ที่เข้าร่วมโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โครงงานฐานวิจัย โดยมีอาจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง อาจารย์วรวุฒิ ธาราวุฒิ อาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ อาจารย์จันจิรา หาวิชา และอาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล เป็นวิทยากร ณ ห้อง 725 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English