ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรม “การออกเสียงกับความหมายในภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จำนวน 50 คน โดยมีอาจารย์ทิพวัลย์ สังขะวัฒนะ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 702 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English