เอกสารดาวน์โหลด

 

แบบการประเมิน 2562

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
1.ข้อกฎหมายการประเมิน
   ประกาศมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
"ข้าราชการ"
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการ
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้อราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  - ประกาศ กพอ.หลักเกณฑ์การประเมิน 2553
  - ประกาศสภามหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2
  - ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 "พนักงานมหาวิทยาลัย"
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้อราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 2562
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 2551
  - ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน 2555
  - ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 "พนักงานราชการ"
  - คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2554
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ แนวทางการประเมิน 2554
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมิน พนักงานราชการ
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 "ลูกจ้างประจำ"
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมิน ลูกจ้างประจำ
   - ระเบียบกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่ กค 0428
2.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทผู้บริหาร)
  2.1 คณบดี
  - แบบ.ปม.บ.1
  - แบบ.ปม.บ.2
  - แบบ.ปม.บ.3
  - แบบ.ปม.บ.4
 2.2 รองคณบดี
  - แบบ.ปม.บ.1
  - แบบ.ปม.บ.2
  - แบบ.ปม.บ.3
  - แบบ.ปม.บ.4
  - KPI
 2.3 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
  - แบบ.ปม.บ.1
  - แบบ.ปม.บ.2
  - แบบ.ปม.บ.3
  - แบบ.ปม.บ.4
 2.4 ประธานสาขา
  - แบบ.ปม.บ.1
  - แบบ.ปม.บ.2
  - แบบ.ปม.บ.3
  - แบบ.ปม.บ.4
3.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
  - แบบ.ปม.ว.1
  - แบบ.ปม.ว.2
  - แบบ.ปม.ว.3
  - แบบ.ปม.ว.4
4.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  - แบบ.ปม.ส.1
  - แบบ.ปม.ส.2
  - แบบ.ปม.ส.3
  - แบบ.ปม.ส.4
  - คู่มือการประเมิน 2560
5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
 
6.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ    

 

Thai English