● ปรัชญา
“คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล”

● ปณิธาน
“คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญา และการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนของปวงชน

● วัตถุประสงค์
“เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”

● วิสัยทัศน์
“มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิจัยและให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่สากล”

● ค่านิยมองค์กร
“เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้”

● อัตลักษณ์
“ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา”

เอกลักษณ์
“สร้างครูดี  มีวัฒนธรรม  ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น”

● พันธกิจ
      1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
      2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อัฒนาท้องถิ่น
      4.ส่งเสริมและสนับสนุนบริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่สังคม
      5. สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
      6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลวัฒนธรรม ความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
      7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใรการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งภายในและต่างประเทศ
      8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม่์

● คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
     มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้
     1. คุณธรรม: มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้กาละเทศะ มีเจตคติที่ดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ
     2. ความรู้: มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งสามารถ นำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
     3. ความคิด: มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาของตนเอง
     4. ใฝ่สัมพันธ์: มีจิตใจสัมพันธ์ รู้จักพึ่งพาตนเองและหมั่นเพียรพัฒนางานรับผิดชอบอยู่เสมอ
     5. จิตสาธารณะ: มีจิตสาธารณะในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยและกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     6. ภาวะผู้นำ: มีภาวะผู้นำและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งรู้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสากล
     7. สุขภาพดี: มีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ และสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งส่วนตัว ครอบครัวและสังคมส่วนรวม

     8. มีความเป็นไทย: มีความสำนึกในการเป็นคนไทยรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของชาติ
     9. ใช้ชีวิตพอเพียง: ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

● เป้าประสงค์
     1. บัณฑิต มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น
     2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาได้รับการยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
     3. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของวิชาชีพ
     5. จัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครูและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
     6. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมรดกโลก
     7. คณะครุศาสตร์มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
     8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

Thai English