ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

Title Created Date
21-22 ม.ค. 62 ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว 24 January 2019
19-20 ม.ค. 62 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่น 2 24 January 2019
ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนด้วย Google Sites" เมื่อวันที่ 15-16 และ 29-30 กรกฎาคม 2560 30 July 2017
การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ “กลุ่มสาระการเรียนรู้คณะศาสตร์” สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2560 09 April 2017
25 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือ(Operating Manual) สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ 31 January 2017
22-23 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์” 31 January 2017
19-20 ธ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการนิเทศนักศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 31 January 2017
26-27 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงานสำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21” 28 November 2016
19-20 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 25 November 2016
19-20 พ.ย. 59 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะงานหัตถกรรมสำหรับครูประถมศึกษา” 25 November 2016
Thai English