ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

Title Created Date
5-6 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมอบรม “การออกเสียงกับความหมายในภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 25 November 2016
5-6 พ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้บูรณาการโครงการฐานวิจัยบนฐานจิตตปัญญาศึกษา” 25 November 2016
10 ส.ค. 59 ภาพกิจกรรมลานแสดงวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย 27 September 2016
9-10 ก.ค. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา 21 July 2016
29 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูแบบ Coaching & Mentoring และการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 21 July 2016
9 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมการประชุมการสร้างเครื่องมือการนิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู 13 June 2016
8 มิ.ย. 59 ภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Dropbox 13 June 2016
14-15 พ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 12 June 2016
12 พ.ค. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนให้นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไร” 12 June 2016
27-28 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมจิตตปัญญา : ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 12 June 2016
Thai English