ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

Title Created Date
25-26 และ 28-29 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Stem Education (อ่างทอง) 12 June 2016
21-22 เม.ย. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Stem Education (อยุธยา) 12 June 2016
30 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)” 12 June 2016
24-25 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมจัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่ครูมืออาชีพ” 12 June 2016
21-22 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานและการออกแบบการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 12 June 2016
19 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสำหรับเด็กออทิสติก” 12 June 2016
11-12 มี.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล” 12 June 2016
13 ก.พ. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมภาษาไทยอย่างไร...เพิ่มในเวลารู้” 03 June 2016
30-31 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้บนบทบาทของครูคณิตศาสตร์ 03 June 2016
30-31 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 03 June 2016
Thai English