ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมนันทนาการและการออกกำลังกายในโรงเรียน ให้กับครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 จำนวน 46 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ ประธานสาขาวิชาพลศึกษา ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงยิมพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English