ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะสู่อาชีพผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินใจและกติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และสามารถนำไปใช้ในการควบคุมการจัดการแข่งขันได้ ณ โรงยิมพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English