เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการสร้างสื่อปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในการสร้างสื่อ เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนเชิงวิชาการ Professional Learning community PLC. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไป coach ให้กับเพื่อนครูและพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย

 

 

Thai English