เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดให้กับครูผู้สอนครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนา อัคคพานิช นักวิชาการกลุ่ม Thai Civic Education และอาจารย์ปราศรัย เจตสันติ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 2 โรงเรียนสาธิตมัธยม

 

 

Thai English