เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้บนบทบาทของครูคณิตศาสตร์ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.พงศธร มหาวิจิตร อาจารย์สอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English