เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมภาษาไทยอย่างไร...เพิ่มในเวลารู้” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมภาษาไทยเพื่อเพิ่มในเวลารู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุขพงษ์ ทัศนกูลกิจ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English