ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล” เพื่อให้ครูกลุ่มสาระภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English