วันที่ 19 มีนาคม 2559 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสำหรับเด็กออทิสติก” เพื่อให้ครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย และอาจารย์พัชนี บุญรัศมี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English