ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่ครูมืออาชีพ” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทยากร บัวแสงใส เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English