วันที่ 30 มีนาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ และคณะเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English