วันที่ 21 - 22 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Stem Education ให้กับครูที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรูปแบบ Stem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English