วันที่ 25-26 และ 28-29 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการ Stem Education ให้กับครูที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรูปแบบ Stem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงษ์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

 

 

Thai English