ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะงานหัตถกรรมสำหรับครูประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยมี อาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล อาจารย์อัจฉราพรรณ กันสุยะ อาจารย์จิราภรณ์ มีสง่า และอาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อนเป็นวิทยากร ณ ห้อง 702 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English