ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 306 คน โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากร ณ ห้อง ประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English