ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงานสำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21” ให้กับครูที่สอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงาน รวมถึงเป็นการสร้างระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี อาจารย์ขุนทอง คล้ายทอง เป็นวิทยากร จัดอบรมระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English