ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิเทศ ได้ไปนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมทั้งนำอุปกรณ์พัฒนาห้องสมุดไปมอบเพื่อพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 จังหวัดสระแก้ว

 

 

Thai English