ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากร ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English