วันที่ 25 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือ(Operating Manual) สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 41 คน โดยมี ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ เป็นวิทยากร ณ ห้อง702 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English