คณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ “กลุ่มสาระการเรียนรู้คณะศาสตร์” สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์สระแก้ว) จังหวัดสระแก้ว นำโดย ดร.ประวิทย์ ประมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ พร้อมกับอาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี และอาจารย์พัชราภร พูลบุญ เป็นวิทยากรให้การอบรมครั้งนี้

 

  

 

Thai English