เมื่อวันที่ 15-16 และ 29-30 กรกฎาคม 2560 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนด้วย Google Sites" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 105 คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการสร้างเว็บไซต์ได้ฟรี ที่ง่ายในการจัดการ เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างเว็๋บไซต์เป็นของตนเองได้ นอกจากนั้นยังประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ที่คุณครูพัฒนาขึ้นด้วย Google Sites อีกด้วย สอดรับการจัดการศึกษา 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ อย่างลงตัว

  คลิกที่นี่เพื่อดูผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

 

Thai English