ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่น 2” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมี ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English