ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” ให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุงฯ 1 จำนวน 128 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุงฯ 1 ตำบลวังป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

Thai English