ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

Title Created Date
28 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมการพัฒนาการสร้างสื่อปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) นักศึกษา 03 June 2016
23-24 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการสร้างสื่อปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 03 June 2016
19-20 ธ.ค. 58 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะสู่อาชีพผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล” 20 December 2015
21 ต.ค. 58 ภาพกิจกรรมเสวนา เรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้และการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (Learning Reform and Education for International Understanding) 10 November 2015
28-29 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมนันทนาการและการออกกำลังกายในโรงเรียน 29 November 2015
เสวนาชาติพันธุ์ กลุ่มวัฒนธรรมและภาษาในอาเซียน (11 มี.ค. 58) 12 March 2015
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันเดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558 15 June 2015

 

Thai English