คณะครุศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 สาขาวิชา ได้แก่
   1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
   4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   6. สาขาวิชาพลศึกษา
   7. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
   8. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
   9. สาขาวิชาการประถมศึกษา
   10. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

Thai English