เอกสารดาวน์โหลด

 

แบบการประเมิน 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)1.ข้อกฎหมายการประเมิน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
 "ข้าราชการ"
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการ
  - ประกาศ กพอ.หลักเกณฑ์การประเมิน 2553
  - ประกาศสภามหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2
 "พนักงานมหาวิทยาลัย"
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 2551
  - ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน 2555
 "พนักงานราชการ"
  - คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2554
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ แนวทางการประเมิน 2554
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมิน พนักงานราชการ
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 "ลูกจ้างประจำ"
   - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมิน ลูกจ้างประจำ
   - ระเบียบกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่ กค 04282.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
  - แบบ.ปม.ว.1
  - แบบ.ปม.ว.2
  - แบบ.ปม.ว.3
  - แบบ.ปม.ว.43.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  - แบบ.ปม.ส.1
  - แบบ.ปม.ส.2
  - แบบ.ปม.ส.3
  - แบบ.ปม.ส.44.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทผู้บริหาร)
  - แบบ.ปม.บ.1
  - แบบ.ปม.บ.2
  - แบบ.ปม.บ.3
  - แบบ.ปม.บ.4 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  6.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  7.แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****************************************************************************************************************************************************การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)1.ข้อกฎหมายการประเมิน
 "ข้าราชการ"
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการ
  - ประกาศ กพอ.หลักเกณฑ์การประเมิน 2553
  - ประกาศสภามหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2
 "พนักงานมหาวิทยาลัย"
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 2551
  - ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน 2555
 "พนักงานราชการ"
   - คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2554
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ แนวทางการประเมิน 2554
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมิน พนักงานราชการ
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 "ลูกจ้างประจำ"
   - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมิน ลูกจ้างประจำ
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่ กค 04282.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
  - แบบ.ปม.ว.1
  - แบบ.ปม.ว.2
  - แบบ.ปม.ว.3
  - แบบ.ปม.ว.43.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  - แบบ.ปม.ส.1
  - แบบ.ปม.ส.2
  - แบบ.ปม.ส.3
  - แบบ.ปม.ส.4
  - คู่มือการประเมิน 25604.แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทผู้บริหาร)
  - แบบ.ปม.บ.1
  - แบบ.ปม.บ.2
  - แบบ.ปม.บ.3
  - แบบ.ปม.บ.4 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  6.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  

แบบการประเมิน 2559

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2559)- บันทึกข้อความขอให้ส่งแบบรายงานภาระงาน ครั้งที่ 2 (รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2559)
- แบบ ปม.ว.1 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)
- แบบ ปม.ว.2 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)
- แบบ ปม.ว.3 ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)
- แบบ ปม.ว.4 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559)การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559- บันทึกข้อความขอให้ส่งแบบรายงานภาระงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2559
- แบบ ปม.ว.1 (สำหรับข้าราชการ)
- แบบ ปม.ว.1 (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)
- แบบ ปม.ส.1 (ประเภทผู้บริหาร)
- แบบ ปม.ส.1 (ประเภทสนับสนุนวิชาการ)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนันสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

Thai English