STEM Education

Title Created Date
23 พ.ค. 58 จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ระดับประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 24 May 2015
20-22 ก.พ. 58 จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ระดับประถมศึกษา” ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 23 February 2015
13-15 ก.พ. 58 จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ระดับประถมศึกษา” ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 16 February 2015
6-8 ก.พ. 58 จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ระดับประถมศึกษา” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 09 February 2015
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร STEM Education 08 June 2015

 

Thai English