คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร STEM Education คณะครุศาสตร์

           
  ดร.สุภัทรา  คงเรือง   ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม   อ.พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์
   ประธานกรรมการ    กรรมการ    กรรมการ
           
           
   อ.ภรภัทร  นิยมชัย   อ.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์    อ.สิอร  หาสาสน์ศรี
  กรรมการ     กรรมการ    กรรมการ
           
           
   อ.ศิริพล  แสนบุญส่ง   อ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล   ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริดำรง
   กรรมการ    กรรมการ    กรรมการและเลขานุการ

 

Thai English