วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 คณะครุศาสตร์ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ระดับประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้มีความรู้และเทคนิค ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยกระบวนการออกแบบ STEM ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์สิอร หาสาสน์ศรี  อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

Thai English