วันที่ 6-8  กุมภาพันธ์  2558 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education  ระดับประถมศึกษา”  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

 

 

Thai English