วันที่ 13-15  กุมภาพันธ์  2558 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education  ระดับประถมศึกษา”  ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ณ ห้องประชุม 204  ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

Thai English