สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญอาจารย์นันทนิธิ์  เอิบอิ่ม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

 

Thai English