วันที่ 5 และวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะครุศาสตร์ได้ต้อนรับ ศ.ดร.โฮริอุจิ  ทสุโตมุ ศาสตราจารย์ ประจำ Hyogo University of Teachers Education (HUTE) ประเทศญี่ปุ่น มาเก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 5 ปี โดยการสัมภาษณ์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะ  มีอนันต์ อาจารย์ปารณีย์ ขาวเจริญ และอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

 

Thai English