สาขาวิชาพลศึกษาจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญอาจารย์สมปราถณา สุขเกษม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English