สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญอาจารย์ ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 224 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English